Previous slide
Next slide

Book now

Нощен изглед към Гранд хотел Рига - хотели в Русе център
Лого на Гранд хотел Рига

GRAND HOTEL RIGA

Welcome to the Grand Hotel Riga, Ruse’s largest hotel complex! It is our pleasure to welcome you on the banks of the Danube River, 400 meters from the city center. The facility is open all year and provides pleasant rooms for business travelers as well as visitors to Ruse and Bucharest. The river is visible from the apartments and rooms. Aside from unrivaled luxury, we offer ideal circumstances for organizing events. We have extensive experience organizing weddings and conferences. If you are looking for hotels in Ruse Center, we would be delighted to host your corporate, private, or family event.

ESTABLISHMENTS

Gardea Restaurant

Summer garden and indoor area

Panorama Restaurant

Unique views and world cuisine

Riga Restaurant

Unique views and world cuisine

Tavern Riga

Rustic style and traditional dishes

Previous slide
Next slide

ACCOMMODATION

Апартамент Стандарт в Гранд хотел Рига

Standard

Comfort and modern amenities • 28 m² • 2 adults

Делукс стая в Гранд Хотел Рига - хотел в Русе център

Deluxe

Style and cozy atmosphere • 28 m² • 2 adults

Настаняване в Гранд хотел Рига - хотел в Русе център

Executive

Comfort and tranquillity • 58 m² • 3 adults

REVIEWS

Подредена конферентна зала в Гранд хотел Рига

CONGRESS CENTRE

The five multifunctional halls make Riga an excellent choice for business events. Training for small and large groups, conferences, seminars, and symposiums can all be held on the hotel’s premises. Some of the conference center’s halls have capacities ranging from 20 to 300 seats. Each hall is equipped with modern audio-visual technology. Our team is available to assist you organize the perfect event. We can provide your guests with a hot lunch or a coffee break.

EVENTS

We have gained valuable experience over the years and know exactly how to organize the perfect event. We can help you organize a wedding, a birthday, or an anniversary. Rest assured that every detail will be perfected to make the event a memorable experience for you and your guests. We will take care of everything, from the hall’s decoration to the taste of the food and drinks, to ensure that the celebration is truly unforgettable. Panorama Restaurant, Riga Restaurant and Riga Tavern are open by appointment.

Подредена за събитие маса в Гранд хотел Рига

OTHER FACILITIES

24-hour
reception

Free
Wi-Fi

Parking Lot

Parking with
video surveillance

Underground
garage

Charging station for
electric cars

Общи условия

Условия за настаняване

Настаняване след 14 ч.
Напускане преди 12 ч.
Резервациите се пазят до 24:00 ч.

Домашни любимци се приемат след заплащане на еднократна такса от 20 лв.

Въпроси и допълнителна информация

По всички възникнали въпроси в процеса на резервацията и/или заплащането на услугата, не се колебайте да се свържете с нас на адрес: Русе, бул. “Придунавски” 22,
тел. +359 82 822 042, 0882 920092 ,
office@hotel-riga.com

Политика за личните данни

Уважаеми гости на Гранд хотел „Рига“ гр. Русе,

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас! Ние оценяваме оказаното ни доверие да посетите и използвате услугите на нашия хотел.

Информация за нас:

„Рига Палас“ АД, с ЕИК: 204798633, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303,р-н Възраждане, ул.”Марко Балабанов 4А, тел. 082 822042, е-mail office@hotel-riga.com, е администратор и обработващ лични данни.

Ние обработваме Вашите лични данни с цел да Ви предоставим по-добри, по-качествени и по-разнообразни хотелски услуги. Ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.
Настоящото уведомление има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Какви категории лични данни се събират:

Личната информация може да включва:

– Данни за идентификация – име, ЕГН, дата на раждане на чужденец, номер, дата на валидност и къде е издаден документа за самоличност, националност;

– Финансова информация и информация за разплащане/фактуриране (като последните четири цифри на кредитна карта/дата на изтичане и кредитна история).

Как и защо използваме личните Ви данни:

Обработката на Вашите лични данни се извършва с цел:

установяване на самоличността на клиента при запитване, предварителна резервация и/или настаняване в Гранд хотел „Рига“ – гр. Русе.
да изпълним наши законови задължения.
Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да Ви предоставим нашите хотелски услуги.

Услугите на хотела не са насочени към деца под 14 години. Използването на нашите услуги е позволено само с изричното съгласие на родител или настойник. Когато получаваме информация от дете под 14 години, ние си запазваме правото да я изтрием.

Съгласие и използване на данни за посочените цели:

Когато предоставите Вашите лични данни на служителите на рецепция на хотел Гранд хотел „Рига“ – гр. Русе, Вие извършвате разкриването на данните напълно доброволно. С предоставянето на Вашите лични данни, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел: настаняване в хотела. Събиране, обработка и използване за каквито и да са други цели не се извършва.

Кога разкриваме лична информация:

Вашата лична информация без Ваше изрично съгласие няма да бъде предоставена на други лица, освен ако даден закон, наредба или съдебно разпореждане законно изисква и ни разрешава да го направим.

Вашите лични данни няма да бъдат предавани на трети държави или международни организации.

Вашите права

Вие имате право на достъп до отнасящите се до Вас лични данни, право на коригиране, право на ограничаване и възражение срещу обработването на предоставените лични данни, право на преносимост на данните, право на уведомяване за нарушение на сигурността на Вашите лични данни, както и да поискате изтриване на Вашата лична информация, когато повече не е необходима за целите, за които е била събрана или обработвана.

Вие имате право на оттеглянето на съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, което е дадено, преди то да бъде оттеглено.

Вашите права можете да защитите като подадете жалба до КЗЛД или до съда.

Вашето доверие е важно за нас! Затова ще отговорим на всички Ваши запитвания относно обработката на личните Ви данни. Ако имате въпроси, на които не сте получили отговор от настоящия документ или ако желаете да получите по-задълбочена информация по определен въпрос, моля, свържете се по всяко време с нашия екип на следния електронен адрес: office@hotel-riga.com или на телефон: + 359 82822042

Актуалност и промени на политиката:

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно Политиката за защита на личните данни и поверителност.

General conditions

Accommodation conditions

Check-in after 14:00
Check-out before 12:00
Reservations are held until 24:00.

Pets are welcome for a one-time fee of BGN 20.

Questions and further information

If you have any questions in the process of booking and/or payment for the service, please do not hesitate to contact us at, 22 Pridunavski Street, city of Ruse.
phone. +359 82 822 042, 0882 920092 ,
office@hotel-riga.com

Privacy Policy

Dear guests of the Grand Hotel Riga, Ruse,

We value the security of your personal data! We appreciate your confidence in us during your visit and while enjoying our hotel’s services.

Information about us:

Riga Palace AD, with EIC: 204798633, with headquarters and management address: Sofia 1303, Vazrazhdane district, 4A Marko Balabanov Str., phone: 082 822042, e-mail office@hotel-riga.com, is the administrator and processor of personal data.

We process your personal data in order to provide you with better, higher-quality, and more diverse hotel services. We protect your data by utilizing all appropriate technical and organizational means available to us to prevent unauthorized access, unauthorized or malicious use, loss, or premature deletion of information.

We collect and process personal data only in compliance with the requirements of Bulgarian and European legislation.
This notice aims to explain how and why we process your personal data.

What categories of personal data are collected:

Personal data may include:

– Identification data – name, personal identification number, date of birth of the foreigner, number, expiry date and where the identity document was issued, nationality;

– Financial and payment/billing information (such as last four digits of credit card/expiration date and credit history)

How and why we use your personal data:

The processing of your personal data is carried out in order to:

establishing the identity of the client at the time of enquiry, preliminary reservation and/or accommodation in Grand Hotel Riga – city of Ruse.
to meet our legal obligations.
If you do not provide us with identification, we cannot provide you with our hotel services.

The hotel’s services are not intended for children under the age of 14. Our services may only be used with the express permission of a parent or guardian. We reserve the right to delete information provided by children under the age of 14.

Consent and use of data for the following purposes:

When you provide your personal data to the employees at the reception of the Grand Hotel Riga – city of Ruse, you make the disclosure of the data completely voluntarily. By providing your personal data, you consent to the collection, processing and use of your personal data for the purpose of: accommodation in the hotel. Collection, processing and use for any other purpose is not carried out.

When we disclose personal information:

Your personal information will not be disclosed to others without your express consent unless a law, regulation or court order lawfully requires and permits us to do so.

Your personal data will not be transferred to third countries or international organisations.

Your rights

You have the right to access the personal data relating to you, the right to rectification, the right to restrict and object to the processing of the personal data provided, the right to data portability, the right to notification of a breach of security of your personal data, as well as to request deletion of your personal information when it is no longer necessary for the purposes for which it was collected or processed.

You have the right to withdraw your consent at any time, without prejudice to the lawfulness of processing based on consent that was given before it was withdrawn.

You can protect your rights by filing a complaint with the CPPD or in court.

We value your trust in us! Therefore, we will respond to all of your inquiries regarding the processing of your personal data. If you have any questions that this document has not answered, or if you would like more in-depth information on a specific issue, please contact our team at any time at office@hotel-riga.com or by phone: + 359 82822042.

Relevance and policy changes:

In order to implement the most up-to-date protection measures and to comply with current legislation, we will regularly update the Privacy and Data Protection Policy.

Политика за "бисквитки"

Какво представляват бисквитките и защо се използват

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Те представляват малки текстови файлове за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Запазват се на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си. Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по които предоставя информация и общува с потребителите.

Видове бисквитки

Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

  • Системно необходими бисквитки – това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация. Системно необходими са също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.
  • Бисквитки за функционалност – тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други. Този тип бисквитки могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.
  • Бисквитки на трети страни за ефективност, анализи и реклама Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели. Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват. За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти.

 

Деактивиране на бисквитки

Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

Линкове

Сайт или мобилно приложение могат да включват линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.

За да функционират правилно нашите уебсайтове и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме различни програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на някоя от уебстраниците ни без това да Ви идентифицира като физическо лице. В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.