Galerie

Общи условия

Условия за настаняване

Настаняване след 14 ч.
Напускане преди 12 ч.
Резервациите се пазят до 24:00 ч.

Домашни любимци се приемат след заплащане на еднократна такса от 20 лв.

Въпроси и допълнителна информация

По всички възникнали въпроси в процеса на резервацията и/или заплащането на услугата, не се колебайте да се свържете с нас на адрес: Русе, бул. „Придунавски” 22,
тел. +359 82 822 042, 0882 920092 ,
office@hotel-riga.com

Политика за личните данни

Уважаеми гости на Гранд хотел „Рига“ гр. Русе,

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас! Ние оценяваме оказаното ни доверие да посетите и използвате услугите на нашия хотел.

Информация за нас:

„Рига Палас“ АД, с ЕИК: 204798633, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303,р-н Възраждане, ул.”Марко Балабанов 4А, тел. 082 822042, е-mail office@hotel-riga.com, е администратор и обработващ лични данни.

Ние обработваме Вашите лични данни с цел да Ви предоставим по-добри, по-качествени и по-разнообразни хотелски услуги. Ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.
Настоящото уведомление има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Какви категории лични данни се събират:

Личната информация може да включва:

– Данни за идентификация – име, ЕГН, дата на раждане на чужденец, номер, дата на валидност и къде е издаден документа за самоличност, националност;

– Финансова информация и информация за разплащане/фактуриране (като последните четири цифри на кредитна карта/дата на изтичане и кредитна история).

Как и защо използваме личните Ви данни:

Обработката на Вашите лични данни се извършва с цел:

установяване на самоличността на клиента при запитване, предварителна резервация и/или настаняване в Гранд хотел „Рига“ – гр. Русе.
да изпълним наши законови задължения.
Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да Ви предоставим нашите хотелски услуги.

Услугите на хотела не са насочени към деца под 14 години. Използването на нашите услуги е позволено само с изричното съгласие на родител или настойник. Когато получаваме информация от дете под 14 години, ние си запазваме правото да я изтрием.

Съгласие и използване на данни за посочените цели:

Когато предоставите Вашите лични данни на служителите на рецепция на хотел Гранд хотел „Рига“ – гр. Русе, Вие извършвате разкриването на данните напълно доброволно. С предоставянето на Вашите лични данни, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел: настаняване в хотела. Събиране, обработка и използване за каквито и да са други цели не се извършва.

Кога разкриваме лична информация:

Вашата лична информация без Ваше изрично съгласие няма да бъде предоставена на други лица, освен ако даден закон, наредба или съдебно разпореждане законно изисква и ни разрешава да го направим.

Вашите лични данни няма да бъдат предавани на трети държави или международни организации.

Вашите права

Вие имате право на достъп до отнасящите се до Вас лични данни, право на коригиране, право на ограничаване и възражение срещу обработването на предоставените лични данни, право на преносимост на данните, право на уведомяване за нарушение на сигурността на Вашите лични данни, както и да поискате изтриване на Вашата лична информация, когато повече не е необходима за целите, за които е била събрана или обработвана.

Вие имате право на оттеглянето на съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, което е дадено, преди то да бъде оттеглено.

Вашите права можете да защитите като подадете жалба до КЗЛД или до съда.

Вашето доверие е важно за нас! Затова ще отговорим на всички Ваши запитвания относно обработката на личните Ви данни. Ако имате въпроси, на които не сте получили отговор от настоящия документ или ако желаете да получите по-задълбочена информация по определен въпрос, моля, свържете се по всяко време с нашия екип на следния електронен адрес: office@hotel-riga.com или на телефон: + 359 82822042

Актуалност и промени на политиката:

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно Политиката за защита на личните данни и поверителност.

Termeni și condiții generale

Condiții de cazare

Cazare după ora 14:00.
Plecare înainte de ora 12.00
Rezervările se păstrează până la ora 24:00.

Se acceptă animale de companie, după achitarea unei taxe unice de 20 BGN.

Întrebări și informații suplimentare

În cazul în care aveți întrebări în procesul de rezervare și/sau achitarea a serviciului, nu ezitați să ne contactați la următoarea adresă mun. Ruse, strada Pridunavski nr. 22.
Telefon. +359 82 822 042, 0882 920092 ,
office@hotel-riga.com

Politica de confidențialitate

Stimați oaspeți ai Grand Hotel „Riga” mun. Ruse,

Protecția datelor dumneavoastră personale este importantă pentru noi! Apreciem încrederea acordată în noi pentru a vizita și a utiliza serviciile hotelului nostru.

Informații despre noi:

„Riga Palace” AD, CUI: 204798633, sediu și adresa de conducere: Sofia 1303, raionul Vazrazhdane, str. Marko Balabanov 4A, telefon: 082 822042, e-mail office@hotel-riga.com, este administrator și procesator de date cu caracter personal.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă oferi servicii hoteliere mai bune, mai calitative și mai diverse. Protejăm datele dvs. prin implementarea tuturor mijloacelor tehnice și organizatorice adecvate pe care le avem la dispoziție pentru a preveni accesul neautorizat, utilizarea neautorizată sau rău intenționată, pierderea sau ștergerea prematură a datelor.

Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal numai în conformitate cu cerințele legislației bulgare și europene.
Prezenta notificare are ca scop să explice cum și de ce prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Ce categorii de date cu caracter personal sunt colectate:

Datele personale pot include:

– Date de identificare – numele și prenumele, CNP, data nașterii persoanei străine, numărul, data de expirare și locul unde a fost eliberat actul de identitate, naționalitatea;

– Informații financiare și de facturare (cum ar fi ultimele patru cifre ale cardului de credit/data expirării și istoricul de credit)

Cum și de ce folosim datele dumneavoastră cu caracter personal:

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este efectuată în scopul de a:

Stabili identitatea clientului în momentul solicitării, rezervare în avans și/sau cazare la Grand Hotel „Riga” – mun.Ruse.
pentru a ne îndeplini obligațiile legale.
În cazul în care nu ne furnizați datele de identificare, noi nu vă vom putea oferi serviciile noastre hoteliere.

Serviciile hotelului nu se adresează copiilor sub 14 ani. Utilizarea serviciilor noastre este permisă numai cu acordul expres al unui părinte sau al unui tutore. Atunci când primim informații de la un copil sub 14 ani, ne rezervăm dreptul de a le șterge

Consimțământul și utilizarea datelor în scopurile specificate:

Atunci când furnizați datele dvs. personale angajaților de la recepția Grand Hotel „Riga” – mun. Ruse, faceți dezvăluirea datelor în mod complet voluntar. Prin furnizarea datelor dvs. personale, sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dvs.cu caracter personal în scopul: cazare la hotel. Colectarea, prelucrarea și utilizarea în orice alt scop nu se efectuează.

Când dezvăluim date cu caracter personal :

Datele dvs. personale nu vor fi dezvăluite altor persoane fără consimțământul dvs. expres, cu excepția cazului în care o anumită lege, un regulament sau o hotărâre judecătorească ne cere și ne permite în mod legal să facem acest lucru.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate către țări terțe sau organizații internaționale.

Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul de a avea acces la datele dvs. cu caracter personal , dreptul de a le modifica, dreptul de a le restricționa și de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal furnizate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor dvs. cu caracter personal și de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate.

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a aduce atingere legalității de prelucrare bazate pe consimțământul acordat înainte de retragerea acestuia.

Vă puteți proteja drepturile prin depunerea unei plângeri la Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau în instanță.

Încrederea dumneavoastră este importantă pentru noi! De aceea, vom răspunde la toate întrebările dumneavoastră privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale. În cazul în care aveți întrebări la care prezentul document nu a răspuns sau dacă doriți informații mai detaliate cu privire la un anumit aspect, vă rugăm să contactați echipa noastră în orice moment la următoarea adresă de e-mail: office@hotel-riga.com sau la numărul de telefon: + 359 82822042

Actualizări și modificări ale politicii:

Pentru a pune în aplicare cele mai recente măsuri de protecție și pentru a respecta legislația în vigoare, vom actualiza periodic politica de confidențialitate și politica de protectie a datelor cu caracter personal

Политика за "бисквитки"

Какво представляват бисквитките и защо се използват

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Те представляват малки текстови файлове за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Запазват се на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си. Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по които предоставя информация и общува с потребителите.

Видове бисквитки

Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

  • Системно необходими бисквитки – това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация. Системно необходими са също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.
  • Бисквитки за функционалност – тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други. Този тип бисквитки могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.
  • Бисквитки на трети страни за ефективност, анализи и реклама Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели. Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват. За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти.

 

Деактивиране на бисквитки

Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

Линкове

Сайт или мобилно приложение могат да включват линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.

За да функционират правилно нашите уебсайтове и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме различни програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на някоя от уебстраниците ни без това да Ви идентифицира като физическо лице. В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.